Pravilnik

 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,36/2008) je Upravni odbor šolskega sklada na seji 11. 5. 2009 sprejel naslednja

Pravila delovanja šolskega sklada

Osnovne šole Riharda Jakopiča, Ljubljana

 

Ta pravilnik ureja način delovanja šolskega sklada (v nadaljevanju sklad), sestavo in pristojnosti organov sklada, način pridobivanja in razpolaganja s sredstvi sklada ter način dela Upravnega odbora sklada.

 

NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA

Osnovni namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina javnega izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev.

1. Sklad se ustanovi za:

– zviševanje standarda pouka oz. nakup nadstandardne opreme,

– financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih

dejavnosti ter projektov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,

– občasno pomoč socialno šibkim učencem, zlasti za udeležbo na projektih iz nadstandardnega učnega programa.

2. Sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje:

– iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,

– iz dotacij državnih organov in drugih institucij,

– iz podpore drugih skladov in ustanov,

– iz donacij in zapuščin,

– z lastno dejavnostjo,

– iz drugih virov.

Šola prispevkov staršev za sklad ne more predpisati kot obvezne.

  3. Materialna in nematerialna sredstva, ki jih pridobi sklad, se lahko uporabijo izključno na osnovi sklepa Upravnega odbora sklada.

 

ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELOVANJA SKLADA

 

1. Sklad osnovne šole ni samostojna pravna oseba, ampak deluje v okviru šole.

2. Sklad upravlja upravni odbor (v nadaljevanju UO), ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki šole – predlaga jih svet šole.

3. Člane UO imenuje svet staršev za dobo dveh let, lahko so ponovno imenovani. V primeru odstopa ali odpoklica člana UO pred potekom mandata se izvede nadomestno imenovanje.

4. UO se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj.

5. UO izmed sebe izvoli predsednika sklada, ki vodi in organizira nadaljnje delo. Izvoli se tudi namestnika predsednika UO, ki v primeru odsotnosti predsednika prevzame njegova dela in pooblastila.

6. Delo članov UO je prostovoljno.

7. UO sklada deluje na naslednjih področjih:

– sprejme poročilo o izvajanju programa in zaključni račun,

– obravnava predloge sveta staršev, strokovnih aktivov ter vodstva šole,

– odloča o porabi sredstev,

– odloča o morebitnih pritožbah,

– opravlja druge pristojnosti po zakonu,

– skrbi za promocijo sklada,

– oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,

– predlaga spremembe pravil šolskega sklada.

8. Program dela se lahko spremeni tudi med šolskim letom, če tako odloči UO sklada.

9. Sestanke UO sklada skliče predsednik, najmanj dvakrat letno oz. v skladu s programom dela. Sestanek se skliče tudi na pobudo treh članov UO ali vodstva šole.

10. UO odloča z večino glasov vseh članov. O predlogih sklepov se glasuje praviloma javno, lahko tudi tajno.

11. O svojih sejah UO vodi zapisnike.

12. Sklad zastopa in predstavlja predsednik UO sklada oz. njegov namestnik, ki sta v skladu s sklepi UO pooblaščena, da v imenu in za račun sklada sklepata pogodbe ter opravljata druge pravne posle. Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren UO.

13. Administrativno-tehnična opravila za sklad opravlja strokovna služba šole.

14. Sklad zbira sredstva na transakcijskem računu šole. Šolska strokovna služba prispevke za sklad evidentira posebej, na ločenem kontu, in omogoča vpogled na kotno članom Upravnega odbora sklada v vsakem trenutku. Vsi prihodki in odhodki morajo biti natančno razvidni. Odhodke predstavljajo poravnani računi za odobrene projekte.

15. Pri izbiri izvajalcev oz. pri nakupu blaga UO uporablja določila Zakona o javnih naročilih.

16. Delovanje sklada je javno. O svojem delovanju UO sproti obvešča svet staršev.

17. Svet šole, svet staršev in vodstvo šole morajo biti enkrat letno obveščeni o:

opravljenem delu (UO napiše poročilo o opravljenem delu),

rezultatih ob zaključnem računu sklada.

18. Spremembe in dopolnitve pravil sklada sprejme Upravni odbor šolskega sklada.

 

Predsednica Upravnega odbora:

Anita Spaija

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: